Оцінювання

    Оцінювання - завершальний етап роботи над кейсом. Обов’язковим для цієї роботи є попереднє (до початку роботи) оголошення його критеріїв, які можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЗВІТУ ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ ДО кейсу

 • Логічне осмислення завдання, проблеми, ситуації та послідовний її виклад;
 • Визначення необхідних дій для виконання, логічний та глибокий опис ситуації
  з прийняттям критичного рішення;
 • достовірність використовуваної інформації, її відношення до заданої теми;
 • структурованість інформації, визначеність позицій;
 • підходи до вирішення проблеми, індивідуальність;
 • професіоналізм подання, творчий підхід, естетика оформлення матеріалу;
 • оригінальність подання інформації.
 • При оцінюванні творчої роботи враховується:
 • визначення рівня вирішення ситуаційного завдання; плановість та своєчасність роботи над завданням;
 • повнота, логічність та послідовність викладу опрацьованого матеріалу;
 • використання матеріалів періодичних видань
 • використання практичних прикладів діяльності підприємства, установи, організації;
 • внесення та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності роботи діловода, адміністратора, секретаря-референта  відповідно до обраного ситуаційного завдання;
 • розробка та оформлення наочності;
 • дотримання вимог та вказівок щодо оформлення творчої роботи загалом.  
Оцінювання творчих робіт учнів здійснюється
у три етапи:
1 ЕТАП - Теоретична частина роботи
2 ЕТАП - Практична частина роботи
3 ЕТАП - Загальний результат кейсу

 Теоретична частина роботи

Рівень
Бали
Критерії оцінювання рівня виконання
низький
1
Письмова теоретична робота не виконана в повному обсязі.
Учень працював не систематично, з грубими порушеннями графіку виконання роботи.
Матеріал викладено із граматичними помилками.
2
Письмова теоретична робота має значні недоліки, тема не розкрита.
Учень працював несистематично.
Матеріал викладено із граматичними помилками.
Наочний матеріал відсутній.
3
Не дотримано вимог оформлення письмової теоретичної роботи.
Робота має значні недоліки, матеріал викладено із граматичними помилками. Учень працював несистематично.
Учень не орієнтується в питаннях теми письмової теоретичної роботи.
Примітка. У випадку оцінювання письмової теоретичної роботи на "1", "2", "3" бали, робота не допускається до захисту
середній
4
Учень працював несистематично, не врахував зауваження керівника практики. Тема письмової теоретичної роботи розкрита неповністю, побудована нелогічно, нечітко.
Матеріал викладено із граматичними помилками.
Наочний матеріал частково відсутній. Висновки відсутні.
5
Учень працював несистематично, порушуючи встановлені терміни виконання завдань.
У роботі використані застарілі дані, виклад матеріалу побудовано нечітко, є багато неточностей. Теоретичні матеріали не підкріплені практичною частиною.
6
Учень працював несистематично.
При виконанні завдань були допущені окремі непринципові помилки. Допущені неточності у практичній частині.
Наочний матеріал виконаний на задовільному рівні.
У роботі наявні висновки, проте вони не достатньо аргументовані.
достатній
7
Учень виконував завдання згідно графіку.
Виправлення недоліків в процесі виконання роботи здійснював самостійно. Зміст роботи викладений логічно, але доведення висновків не достатнє, спостерігаються незначні неточності та стилістичні помилки.
Теоретична і практична частини розкриті на достатньому рівні.
У тексті наявні нормативи згідно ДЕСТу.
Наочний матеріал виконаний на достатньому рівні з незначними помилками.
8
Учень виконував завдання згідно графіку.
Самостійно корегував допущені неточності у роботі.
Матеріали теоретичної частини підкріплені практичними даними з нормативами згідно ДЕСТу.
Наочний матеріал наглядно демонструє зміст письмової теоретичної роботи.
На основі викладеного матеріалу зроблені змістовні висновки.
9
Зауважень під час виконання учнем письмової теоретичної роботи не виникало.
У роботі враховуються передбачені нормативи згідно ДЕСТу.
Зміст роботи розкрито з незначними порушеннями. Допускається відсутність 1-2-х передбачених нормативними документами реквізитів, дрібних зауважень до їхнього розміщення на аркуші паперу.
Підготовлений наочний матеріал сприяє кращому розумінню суті роботи. Допущені певні недоліки у висновках.
високий
10
Учень виконував завдання згідно графіку.
Працював самостійно та послідовно протягом усього терміну виконання роботи.
У роботі розглянуто та проаналізовано наукову літературу, періодичні видання. Робота оформлена відповідно до даних вимог та нормативів ДЕСТу.
Документи містять всі реквізити, які розташовані відповідно до конструкційної сітки.
Матеріали проведеного аналізу логічно пов'язані та відповідно обґрунтовані, зроблені належні висновки.
Наочний матеріал доповнює теоретичне обґрунтування теми.
11
Самостійно опрацьована велика кількість різноманітних джерел, інформація систематизована самостійно, робота виконувалась згідно графіка.
Подана велика кількість практичних прикладів та додатків, робота виконана відповідно до вимог.
Документи містять всі реквізити, які розташовані відповідно до конструкційної сітки.
Висновки зроблені на високому професійному рівні.
Враховані вимоги нормативів ДЕСТу.
12
Під час виконання роботи та опрацювання матеріалів учень виявив високі творчі здібності та глибоке розуміння суті поставлених проблем.
Наведений наочний матеріал є результатом творчого пошуку, розкриває зміст проведеного аналізу діяльності підприємства.
Робота оформлена відповідно до вимог нормативів ДЕСТу.
Документи містять всі реквізити, які розташовані відповідно до конструкційної сітки.
Зроблені висновки можуть бути реально використані для покращення діяльності підприємств.
Практична частина роботи

Для захисту виробничої практики на розгляд комісії виносяться: теоретична частина роботи та практична частина творчої роботи у вигляді наочного матеріалу (презентація, відеоролик, друкована продукція, сайт (блог). Кожне із завдань оцінюється у балах за 12-бальною шкалою, підготовлене учнем за зазначеними критеріями. Загальна оцінка враховує наступні аспекти: 

 Критерії оцінювання відеоролика


№ з/п
Критерії оцінювання рівня виконання практичної частини роботи (відеоролик)
Нараховані бали
(
max-оцінка)
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
1
Виступ, що характеризує спробу серйозного попереднього аналізу (варіантність рішень, підготовленість, аргументованість тощо).
1
2
Зміст
    Відповідність змісту темі творчої роботи 
    повнота розкриття теми творчої роботи: наявність характеристики місця практики та опису елементу технологічного процесу роботи,  його зрозумілість для виконавців та осіб, для яких він підготовлений; виклад повністю охоплює всі питання, стосовно яких він підготовлений;
виклад матеріалу чіткий, зрозумілий, речення побудовані відповідно до правопису (передбачаються незначні помилки: граматичні, стилістичні (не більше двох)
3
3
Володіння категоріальним апаратом, намагання давати визначення та виявляти зміст понять.
1
4
Форма
    Відео має чітку структуру, повністю відповідає інструктивним матеріалам. Кадри супроводжуються текстом, графічними фрагментами, схемами, ілюстраціями і т.д. 
    Стильова єдність відео 
2
ОЦІНЮВАННЯ НАВИЧОК МИСЛЕННЯ
5
     учень вміє виділяти головне, робити порівняння, визначати потрібну інформацію, ставити запитання (хто? що? де? коли? чому?), характеризувати проблему, відокремлювати факти від суб’єктивної думки,
     бачити необ’єктивність судження, відокремлювати помилкову інформацію від правильної, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, знаходити і наводити аргументи, робити висновки,
     бачити альтернативні варіанти рішення, перевіряти висновки на практиці, передбачати можливі наслідки, демонструвати логічно обґрунтовані судження, демонстрація уміння логічно мислити, якщо точки зору, висловлені раніше, підсумовуються й приводять до логічних висновків.
3
ОЦІНЮВАННЯ НАВИЧОК ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДУМОК
6
   ця форма дає змогу оцінити навички учнів, виражати свої думки в письмовій або усній формі (презентація, відеоролик, друкована продукція, сайт (блог).
1
7
ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ВНЕСКУ УЧНЯ
для вирішення ситуаційного завдання
   допомагає визначити питання (проблему) для обговорення;
   ретельно працює над питаннями; є цікавим і уважним співбесідником;
   порівнює ідеї, що викладаються, зі своїми власними;
   обмірковує та аналізує інформацію, узагальнює ідеї, коли це необхідно тощо.
   вносить пропозиції альтернатив або певного плану дій втілення рішень, які раніше залишалися без уваги.
1
Загальна оцінка за роботу визначається за 12-бальною шкалою шляхом підсумовуванням набраних балів.
12

Примітка. Слід зазначити, що традиційна п'ятибальна система оцінювання результатів погано пристосована до роботи з кейсами. Головний її недолік полягає в тому, що вона, в силу малих величин, не дозволяє накопичувати бали за проміжну роботу, оцінювати активність студентів, їх багаторазові виступи. Найкраще використовувати багатокомпонентний метод формування підсумкової оцінки, складові частини якого подані вище


ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ КЕЙСУ
Закінчену творчу роботу учень подає керівникові практики (педагогу професійного навчання) на перевірку. Якщо творча робота відповідає вимогам, вона може бути рекомендована до захисту.
Процедура захисту включає:
·       доповідь учня про зміст роботи;
·       перегляд відеофайлів про місце практики;
·       презентація учнем відеоролика з демонстрацією технологічного процесу
·       запитання до учня;
·       виголошення відгуку керівника практики або його виступ;
·       відповіді учня на запитання членів комісії;
·       заключне слово учня;
·       рішення комісії про оцінку роботи.
Вступне слово (доповідь про зміст роботи) учень повинен підготувати заздалегідь у формі виступу або демонстрації презентації чи відео, в яких доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми дослідження, мету, завдання творчої роботи, подати характеристику місця практики за допомогою перегляду відеофайлів та продемонструвати свою роботу під час практики на конкретному технологічному процесові.
Під час захисту учень також викладає основні положення теоретичної частини творчої роботи, розкриває зміст та напрямки вирішення поставлених завдань, формулює висновки та подає власні пропозиції щодо підвищення ефективності роботи секретаря (діловода, адміністратора) у цьому напрямку, практичні рекомендації; з якими труднощами довелося зіткнутися в процесі вирішення ситуаційного завдання.
До захисту учень також подає підготовлені наочні матеріали (схеми, графіки, таблиці) чи друковану продукцію (буклети, брошюри, візитівки), власний відеоролик відповідно до ситуаційного завдання.
Для захисту творчої роботи учень зобов’язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження, а також поставлені питання членами комісії.
Захист творчої роботи фіксується в протоколі.
Доповідь учня за часом не повинна перевищувати 5-7 хвилин.

Членам комісії видається форма для оцінювання рівня виконання, творчої роботи та доповіді учня, а також внесення зауважень щодо відповідей під час захисту (додаток 9). У формі зазначають тему завдання, прізвище учня, керівника роботи.
Комісія приймає рішення по оцінюванню творчої роботи на колегіальній основі. Рішення комісії доводять до відома учнів після захисту, в той же день.
Результати захисту творчої роботи визначаються оцінками відповідно до критеріїв оцінювання рівня виконання та захисту, поданих у додатку. Оцінка з творчої роботи виставляється на закритому засіданні і оголошується її головою учневі і всім присутнім на відкритому засіданні.
У цілому якісно виконаний звіт з виробничої практики оцінюється максимально 100 балами. Кількість балів знімається за порушення вимог:

Критерії оцінювання
Бали
Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо)
5-15 балів
Несвоєчасне оформлення щоденника, подання звіту з практики чи оформлення документації
5 -10 балів
Є зауваження до титульної сторінки чи вступної частини
5 балів
Відсутня логічна послідовність і систематизація викладення
5-10 балів
Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення)
5-10 балів
Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив'язки до змісту тексту
5- 20 балів
Відсутність або недостатнє опрацювання творчої частини роботи, окреслених проблем, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації
5-20 балів
Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з результатами дослідження, підсумків з розглянутих питань)
5 балів.
Неправильно оформлений список літератури
5 балів
Кількість балів за виконання звіту з практики визначається керівником виробничої практики від училища в процесі перевірки. При захисті звіту з практики учнем кількість балів може бути змінено.
 Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з практики оцінюється наступним чином:
«Відмінно» - відмінна робота з однією незначною помилкою (12)     ‑ 90 – 100 балів;
«Дуже добре» - вище за середнє, але з декількома помилками (11)    ‑ 85 – 89 балів;
«Добре» - звичайна робота з декількома значними помилками (10-9)           – 75 – 84 балів;
«Задовільно» - посередньо, зі значними недоліками (8-7)                   – 70‑ 74 бали.
«Достатньо» - виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки (6-5) ‑ 60–69 балів;
«Незадовільно – з можливістю доопрацювання» для одержання оцінки потрібна деяка доробка (4-3) ‑ 35 – 59 балів;
«Незадовільно - для одержання оцінки потрібна значна доробка (з обов’язковим доопрацюванням)» (2-1) ‑ 1–34 балів;
При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з практики переробляється та подається на повторне оцінювання.
Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними критеріями:
Оцінка «відмінно» 85-100 балів ‑ учень при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріали та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства, до розробки яких підійшов творчо.
Оцінка «добре» 75-84 бали ‑ учень при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи  підприємства.
Оцінка «задовільно» 60-74 бали – учень при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Комплексне кваліфікаційне завдання № 15 Діловод

Комплексне кваліфікаційне завдання № 13 Діловод

СЕКРЕТАР (Референт)

Сторінки